Musiikki muistin tukena

Musiikin muistijäljillä (MuMu) -tutkimushanke syventää Sävelsirkku-tiimin kiinnostusta musiikkiin! Yhteistyö on merkityksellinen, sillä musiikki on tärkeää ikääntyneille elämänlaatua edistävine vaikutuksineen (Saarikallio, 2011) ja yksi Sävelsirkun suosituimmista ominaisuuksista. Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus -tutkimusryhmä tarkastelee hankkeessa musiikin herättämien tunteiden ja muistojen yhteyksiä sekä niihin liittyviä aivotoimintoja muistisairauksissa. Sävelsirkusta rakennettiin tutkimusväline: loimme sen mittavasta musiikkikirjastosta kansanlauluja ja 1950–80-lukujen hittejä sisältävän soittolistan kuuntelukokeisiin. Ensimmäisten tutkimusten kohderyhmä oli yli 60-vuotiaat terveet aikuiset.

Erityisesti tuttu musiikki herättää tunteita ja muistoja

Ensimmäisen jo julkaistun tutkimuksen keskiössä ovat musiikin herättämät tunteet, omakohtaisuuden kokemukset ja kappaleiden ominaisuudet (Salakka ym., 2021). Tulokset kertovat musiikin herättämien tunteiden ja muistojen välisistä yhteyksistä: tutut ja omakohtaiset laulut ovat todennäköisesti miellyttäviä ja virkistäviä. Lisäksi tunteita ja muistoja voidaan ennustaa kappaleiden piirteillä. Esimerkiksi rytmillisesti eläväisten laulujen koettiin nostattavan niitä enemmän.

Toinen artikkeli julkaistaan Psychology of Music -lehdessä. Siinä tarkastellaan henkilön kappalekohtaisen iän (ikä teoksen kulta-aikana), tunnereaktion vahvuuden ja musiikin ominaisuuksien kytköksiä kokemuksiin kappaleiden omakohtaisuudesta. ”Henkilöt, joilla tunnereaktiot musiikkiin ovat yleisesti vahvempia, kokivat musiikin muita omakohtaisempana,” selventää tutkija Ilja Salakka. Omakohtaisimpia olivat nuoruusajan teokset. Tähän liittyen kuuntelijat pitivät uudemmissa musiikkiteoksissa vanhemman tuotannon piirteistä, kuten edellä mainitusta rytmillisestä dynaamisuudesta.

Kolmas julkaistava artikkeli käsittelee musiikin herättämien muistojen sisältöjä ja perustuu O’Shean pro gradu -tutkielmaan (2021). Kerätyissä muistokertomuksissa korostuivat lapsuuden ja nuoruuden muistot sekä musiikkiin liittyvät aktiviteetit, kuten laulaminen ja tanssiminen. Kertomukset olivat usein varsin yksityiskohtaisia: ne sisälsivät kuvauksia henkilöistä, paikoista ja jopa tunteista sekä mainintoja kappaleen esittäjästä.
musiikin muistijäljillä
Osallistavaa kehittämistä

Musiikin tuttuus on vahvasti esillä tutkimustuloksissa. Sävelsirkun ja Näyttämön kasvavat musiikkikirjastot ovat jo tyylillisesti ja ajallisesti erittäin monipuolisia, mutta löydökset kannustavat jatkamaan laajentamista. Asiakkaiden panos on tärkeä: he voivat toivoa kirjastoihin lisättäviä kappaleita! Olisi mielenkiintoista selvittää, miten musiikkiaiheiset ei-auditiiviset sisällöt, kuten palveluidemme kuvavisat ja videot, vaikuttavat tunteisiin ja muistoihin.

Yhteistyö Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus -tutkimusryhmän kanssa jatkuu seuraavaksi muistisairauksien kontekstissa. Odotamme innolla, mitä ihmeellistä tutkimustulokset kertovat musiikin, muistojen ja tunteiden yhteyksistä muistisairauden eri vaiheissa, ja miten voimme hyödyntää tuloksia palveluissamme ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Sentinan osallisuus muissa hankkeissa, kuten Musiikkitahto-toiminnassa, tukee tietovarantomme kasvamista ja konkreettista soveltamista. Kiitos rikkaasta yhteistyöstä, tutkijat!


Lähteet

O’Shea, M. (2021). Exploring music-evoked autobiographical memories in healthy aging [pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto]. Helsingin yliopiston avoin julkaisuarkisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106303290

Saarikallio, S. (2011). Music as emotional self-regulation throughout adulthood. Psychology of Music, 39(3), 307–327. https://doi.org/10.1177/0305735610374894

Salakka I, Pitkäniemi A, Pentikäinen E, Mikkonen K, Saari P, et al. (2021) What makes music memorable? Relationships between acoustic musical features and music-evoked emotions and memories in older adults. PLOS ONE 16(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251692
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram